Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Gewone Commanditaire Vennootschap BROODNU.BE

 

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

(1) Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be (hierna ook te noemen 'wij'of ‘ons’).

 

(2) Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

 

(3) Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.broodnu.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht u leveringen op te zeggen.

 

§ 2 Contractopzegging, niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

 

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. vergissingen of fouten in het aanbod binden de ons echter niet.

 

(2) Een geldig koopcontract van gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in  vullen en bevestigen, een bindende offerte indienen. Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten te leveren. Tot op dit moment kan gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be op elk moment zonder opgave van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

 

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in België en de bestelde producten of de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop.

(4) De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

 

(5) Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be verkoopt geen producten aan kinderen onder de 18 jaar. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, is de toestemming van de ouder of voogd nodig.

 

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst kosten terugzending

 

(1) Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

 

(2) U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt bijgevolg niet voor bederfbare goederen die met instemming van de consument geleverd worden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.

 

§ 4 Bezorging, bezorgingsvoorwaarden, voorbehoud van eigendomsrecht, overdrachtsrisico, onderbreking van bezorging

 

(1) Wij behouden ons het recht om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag bij de besteller te leveren. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

 

(2) Wij bezorgen enkel in regio’s die vermeld worden op onze website. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail of post bezorgd.

 

(3) Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven.

 

(4) U bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

 

(5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij de geburen of voor de deur van de woning te plaatsen.

 

(6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

 

(7) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

 

§ 5 Garantie

 

(1) Hier geldt de wettelijke garantie.

§ 6 Prijzen en verzendkosten, geldigheid,  betaling, afrekening, terughouding

 

(1) Prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij anders overeengekomen, inclusief leveringskosten in de leveringszones aangegeven op de website.

 

(2) De vorderingen van Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

 

(3) Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

 

(4) U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard worden of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

 

§ 7 Aansprakelijkheid van Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be, plichten van de besteller

 

(1) Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door plichtverzuim van Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of  wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

 

(2) Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d).

 

(3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

(4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be

 

(5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

 

§ 8 Privacybeleid

 

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

(2) De persoonlijke gegevens en informatie wordt behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

 

§ 9 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

 

(1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de  consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen  bevoegd, ingeval het Vredegerecht bevoegd is dan zal dit het Vredegerecht te Antwerpen, 2e kanton zijn.

 

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

 

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende of onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

 

Gewone commanditaire vennootschap Broodnu.be

Bergense steenweg 19

2270 Herenthout Belgie

Info@broodnu.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Aanvullende informatie

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven (§ 312g Abs. 2 BGB-RegE.). Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »